Спелеолошки приручник - 1. свезак

'Спелеолошки приручник - 1. свезак' - насловна страна - издао Планинарски савез Хрватске - Комисија за спелеологију у Загребу 1986.године
Author: 
група аутора - Владо Божић, Хрвоје Малинар, Романа Латтингер, Никола Твртковић, Дарко Рукавина
Year: 
1986
Place Of Publication: 
Загреб
Body: 

          Прва свеска "Спелеолошког приручника", коју је издао Планинарски савез Хрватске - Комисија за спелеологију у Загребу 1986. године, у себи садржи следеће чланке / студије:

          1. "Школовање спелеолошког кадра" - Владо Божић

У овом чланку је такође дат и преглед објављене спелеолошке литературе у Југославији до 1986. године, уз коментар на исте, те у том светлу појашњење повода за објављивање овог "Спелеолошког приручника".

          2. "Шпиљска метеорологија" - Хрвоје Малинар

Подтеме које се у студији обрађују су: Температура и влага ваздуха, Температура тла и воде у подземљу, Циркулација ваздуха у подземљу, Особине пећинског ваздуха и појава угљендиоксида, Светло и акустични феномени у подземљу. Уз ово дат је и списак коришћене литературе која се бави овом облашћу.

          3. "Живи свијет подземља" - Романа Латтингер и Никола Твртковић

Уз илустрације различитих копнених и водених пећинских животиња, у студији су обрађени и следећи поднаслови: Станишта (биотопи) у подземљу, Скупине живих бића које налазимо у подземљу (бактерије, биљке, животиње), Принципи поступања са биолошким материјалом (сабирање, транспорт живих животиња, конзервирање, етикетирање), Подаци који се уносе у извештај о биолошком истраживању, Заштита фауне у подземним објектима, Институције и особе у СР Хрватске које се баве спелеологијом. На крају је такође дат списак релевантне литературе за ову област која је коришћена у студији.

          4. "Шпиљски седименти и њихов палеонтолошки и културни садржај" - Дарко Рукавина

Уз разне графиконе те литературу која је коришћена, у студији су обрађени и поднаслови: Седименти, Палеонтолошки садржај седимената, Културна раздобља, и Ископавање седимената.

Downloaded 140 times